Ordningsregler


Ordningsregler antagna av stämman 2015-03-26
Fordonstrafik
Området är BILFRITT. Endast nödvändiga transporter till och från fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. Vid sådan transport skall det ske helt på gåendes villkor. För mopeder gäller samma regler som för övriga motorfordon. ”Nödvändigt” är när man inte kan bära det som medföres till/från fastigheten.

Parkering
Parkering av fordon får ske endast i garage och på de markerade parkeringsplatserna. Endast besiktningsgodkända fordon (kan vara avställd) får parkeras i garagen.
Parkering av lastbilar och bussar över 3,5 T samt husvagnar får ej ske inom föreningens område, undantaget enstaka tillfällen och att det sker utan olägenhet för grannar.
Det är förbjudet att parkera inom området utanför markerade p-platser. Det riskerar att försämra framkomligheten för t ex utryckningsfordon samt skada miljön.

Garagen
Garagen skall alltid hållas låsta. Din garageport ger tillträde till andras fordon. Vintertid gäller det att hålla låset i trim så att garaget är låst.
Garagen är avsedda för uppställning av fordon. Annan verksamhet är ej tillåten.
Garagen tillhör föreningen och får inte ändras utan styrelsens medgivande.
Samfälligheten ansvarar för sin garageports säkerhet och funktion, även låset.
Vid användning av motorvärmare skall tidur med maximerad inkopplingstid upp till 2-3 timmar per dygn användas
Felaktigheter på garagen anmäls till styrelsen.
Gemensamma förråd i garagen
I dessa förråd finns för utlåning (endast till boende i området)
Tapetbord, lång stege, skottkärror.
Det finns även handdrivna motorgräsklippare att låna för att klippa de gemensamma ytorna.
Åkgrasklippare och röjsåg körs och sköts av styrelsen utsedda och utbildade.
Underhåll av maskiner sköts av gräsklippningsansvarige.
Nyckel till förråden finns hos gårdsrepresentant.
Matrialtransporter inom samfälligheten
Uppenbara skador på föreningens mark ska utan dröjsmål åtgärdas/ bekostas av beställaren/transportören. Hit hör påverkad kantsten, skadad asfalt, skador på planteringar mm. Föreningen orienteras i förekommande fall. Ansvarig är den fastighet som beställt arbetet/transporten.
För att minimera skaderisker ska transporter beställas med sådana fordon som inte utgör någon skaderisk på föreningens mark.
Körning med motordrivet fordon på grönytor räknas som terrängkörning och är förbjudet enligt terrängkörningslagen.

Allmänt
Den gemensamma ytorna är viktiga för oss alla det innebär att boende i samfälligheten har ett ansvar att deltaga på städdagarna. (2 ggr per år, vår och höst)
Föreningens mark skall hållas prydlig och får inte användas för upplag av ved eller dylikt. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens mark.
Gemensamma rabatter, grönytor och garageplaner skall skötas kontinuerligt, även mellan städdagarna.
Lägg ALDRIG ut snö på gångbanan från din egen tomt, det försvårar avsevärt för fordon och för gångtrafikanter.
Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på Samfälligheten.
Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål åtgärdas/anmälas till styrelsen.
Lek och bollspel på garageområdet är förbjudet, bl a av säkerhets- och skadeskäl.
Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om dessa ordningsregler eller hänvisa till styrelsen.
Husdjur skall hållas under uppsikt, gäller även katter. Tänk på att förorenad leksand kan ge besvär för barn.
Avfall och återvinning
Områdets sophantering med gemensamma containers är till för hushållsavfall.
Det är viktigt att avfallet är i hela påsar och väl förslutet så att inget avfall hamnar utanför containern.
Tömning av container ansvarar kommunen för.
Andra fraktioner lämnas som tidigare på kommunens kretsloppscentraler (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp., trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, byggavfall m.m)
Eller vid någon av kommunens tolv återvinningsstationer (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp.)
Bredband/ledningar
Det är varje fastighetsägares skyldighet att rapportera eventuell skada på kabelnät i vårt område. Kablar ligger mycket grunt på sina ställen och det kan vara lätt att skada dessa vid även enkla markarbeten.
Om skada uppkommer eller att man misstänker att man skadat kabel skall styrelsen omgående tillkallas.
 Anser du att ordningsreglerna är felaktiga – protestera inte genom att bryta mot dem – påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter