2019 > 06

Avgifter

Avgifterna till samfälligheten sköts av Samfälligheten via Swedbanks fakturasystem och är faktureras kvartalsvis för ga:3 och årsvis för ga:1.
Betalar man inte sin faktura i utsatt tid påför samfälligheten lagstadgad påminnelseavgift a 50:- vilket sker 7 dagar efter förfallodatum på fakturan, betalar man
fortsatt inte så går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten vilket sker 21 dagar efter förfallodatum på första fakturan och 14 dagar efter påminnelse.

Vad går mina avgifter till?
Avgifterna som erläggs går till bland annat:
Kallvatten
Bredband
El och underhåll av garage
Snöröjning / sandning
Vård av grönytor
Upprustning av gårdar
Gårdsstädning
Centralantenn
Invändiga stuprännor
Ledningar för vatten
Elledningar mellan skåp och bottenplatta på fastighet samt till garagen
Underhåll av parkeringsplatser
Avgifter 2017
Vid årstämman 2014 fastslog stämman att en uttaxering för ga:3 med 11.600:-/år och fastighet skulle ske via
kvartalsaviseringar a 2.900:- (135 fastigheter)
Betalningsdatumen är:, 30/4, 31/7, 31/10 och  31/1 nästkommande år
Samt för ga:1 en uttaxering på 400:-/år, att betalas 31/7. (250 fastigheter)
 

Läs hela inlägget »

Ordningsregler


Ordningsregler antagna av stämman 2015-03-26
Fordonstrafik
Området är BILFRITT. Endast nödvändiga transporter till och från fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. Vid sådan transport skall det ske helt på gåendes villkor. För mopeder gäller samma regler som för övriga motorfordon. ”Nödvändigt” är när man inte kan bära det som medföres till/från fastigheten.

Parkering
Parkering av fordon får ske endast i garage och på de markerade parkeringsplatserna. Endast besiktningsgodkända fordon (kan vara avställd) får parkeras i garagen.
Parkering av lastbilar och bussar över 3,5 T samt husvagnar får ej ske inom föreningens område, undantaget enstaka tillfällen och att det sker utan olägenhet för grannar.
Det är förbjudet att parkera inom området utanför markerade p-platser. Det riskerar att försämra framkomligheten för t ex utryckningsfordon samt skada miljön.

Garagen
Garagen skall alltid hållas låsta. Din garageport ger tillträde till andras fordon. Vintertid gäller det att hålla låset i trim så att garaget är låst.
Garagen är avsedda för uppställning av fordon. Annan verksamhet är ej tillåten.
Garagen tillhör föreningen och får inte ändras utan styrelsens medgivande.
Samfälligheten ansvarar för sin garageports säkerhet och funktion, även låset.
Vid användning av motorvärmare skall tidur med maximerad inkopplingstid upp till 2-3 timmar per dygn användas
Felaktigheter på garagen anmäls till styrelsen.
Gemensamma förråd i garagen
I dessa förråd finns för utlåning (endast till boende i området)
Tapetbord, lång stege, skottkärror.
Det finns även handdrivna motorgräsklippare att låna för att klippa de gemensamma ytorna.
Åkgrasklippare och röjsåg körs och sköts av styrelsen utsedda och utbildade.
Underhåll av maskiner sköts av gräsklippningsansvarige.
Nyckel till förråden finns hos gårdsrepresentant.
Matrialtransporter inom samfälligheten
Uppenbara skador på föreningens mark ska utan dröjsmål åtgärdas/ bekostas av beställaren/transportören. Hit hör påverkad kantsten, skadad asfalt, skador på planteringar mm. Föreningen orienteras i förekommande fall. Ansvarig är den fastighet som beställt arbetet/transporten.
För att minimera skaderisker ska transporter beställas med sådana fordon som inte utgör någon skaderisk på föreningens mark.
Körning med motordrivet fordon på grönytor räknas som terrängkörning och är förbjudet enligt terrängkörningslagen.

Allmänt
Den gemensamma ytorna är viktiga för oss alla det innebär att boende i samfälligheten har ett ansvar att deltaga på städdagarna. (2 ggr per år, vår och höst)
Föreningens mark skall hållas prydlig och får inte användas för upplag av ved eller dylikt. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens mark.
Gemensamma rabatter, grönytor och garageplaner skall skötas kontinuerligt, även mellan städdagarna.
Lägg ALDRIG ut snö på gångbanan från din egen tomt, det försvårar avsevärt för fordon och för gångtrafikanter.
Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på Samfälligheten.
Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål åtgärdas/anmälas till styrelsen.
Lek och bollspel på garageområdet är förbjudet, bl a av säkerhets- och skadeskäl.
Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om dessa ordningsregler eller hänvisa till styrelsen.
Husdjur skall hållas under uppsikt, gäller även katter. Tänk på att förorenad leksand kan ge besvär för barn.
Avfall och återvinning
Områdets sophantering med gemensamma containers är till för hushållsavfall.
Det är viktigt att avfallet är i hela påsar och väl förslutet så att inget avfall hamnar utanför containern.
Tömning av container ansvarar kommunen för.
Andra fraktioner lämnas som tidigare på kommunens kretsloppscentraler (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp., trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, byggavfall m.m)
Eller vid någon av kommunens tolv återvinningsstationer (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp.)
Bredband/ledningar
Det är varje fastighetsägares skyldighet att rapportera eventuell skada på kabelnät i vårt område. Kablar ligger mycket grunt på sina ställen och det kan vara lätt att skada dessa vid även enkla markarbeten.
Om skada uppkommer eller att man misstänker att man skadat kabel skall styrelsen omgående tillkallas.
 Anser du att ordningsreglerna är felaktiga – protestera inte genom att bryta mot dem – påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.