2021

Garagen del 2

Garagen tillhandahålls och förvaltas av Samfälligheten och är inte husägarens egendom. Här nedan framgår vad som gäller för våra garage.
 
-       Det är inte tillåtet att montera egna motoröppnare utan att kontakta Styrelsen. Det är heller inte tillåtet att montera bort låsanordningen nederst på porten. Den skall monteras tillbaka av den som demonterat den. Finns inte låsanordningen kvar får den enskilde själv betala kostnaden att montera tillbaka den till Samfälligheten. De som är berörda kommer att få en lapp i brevlådan.
 
-       Det är inte tillåtet att sätta upp egna väggar i garagen. Ni som gjort det måste omgående ta bort dessa och återställa till det ursprungliga.
 
Om du känner dig berörd är du välkommen att kontakta styrelsen via hemsidan.

Läs hela inlägget »

Kommunen har stängt av två stycken parkeringsplatser på kakelstigens parkering.
Dom är avstängda på grund av att det har kommit in klagomål från villorna till kommunen.
Platsen har varit avstängd tidigare men någon har flyttat på stenarna.
Styrelsen ska kolla på det här men tills dess så flyttar ingen på stenarna.
 
Mvh
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Nyhetsbrev!

Vi håller på en lösning som innebär att ni som vill ha ett nyhetsbrev från samfälligheten skall kunna få det vi e-post. Bakgrunden är att vi vill att ni alla ska ta del av den information som läggs upp på hemsidan så enkelt som möjligt. Det kommer säkert vara en del barnsjukdomar i de första utskicken som skickas ut men ha tålamod  - det kommer bli bra till slut!

Läs hela inlägget »

Kungsängens Trädfällning kommer hit till veckan och beskär buskar både på innergårdar och runt garagen samt övriga ytor, de kommer att ta allt som skall beskäras denna period. 

Läs hela inlägget »

Fasadstegarna

Nu har samtliga huslängor en ny fasadstege.
Vi har även köpt in två stycken lösa stegar som man använder för att ta sig upp till den fasta stegen på fasaden.
Sele och linor har även köpts in.
Om ni behöver ta er upp på taket med hjälp av stegen så kontaktar ni styrelsen via hemsidan.

Läs hela inlägget »

Styrelsen har sett att ni medlemmar inte har tagit till er av infon om garagen som både har kommit ut i samtliga medlemmars brevlådor och på hemsidan.
I garagen så ska vi bara förvara bilen och inte använda det som ett förråd.
Nu ber vi er medlemmar igen att tömma era garage på det som inte får förvaras där!

Läs hela inlägget »

På grund av att Samfälligheten har haft bokföringsproblem, har det hakat upp sig med utskicken av avgiften med det företag som vi anlitar för att skicka ut fakturor till alla boende i Samfälligheten.
 
Av den anledningen har styrelsen förlängt betalningstiden till slutet av november månad 2021.

Läs hela inlägget »

Fasadstegarna

Nu har arbetet satt igång med att installera de nya fasadstegarna  i föreningen. Fasadstegarna är till för att vi eller de entreprenörer vi anlitar skall kunna komma upp på taket vid behov på ett säkert sätt. Mer information om detta kommer längre fram.

Läs hela inlägget »

Detta dokument beskriver vad som gäller för våra garage inom samfälligheten. 

Läs hela inlägget »

Information om höstens städdag, lördagen den 23/10 finner ni i pdf dokumentet. 

Läs hela inlägget »

Grusupptagning

Efter påskhelgen kommer Svenska Väg att ta upp gruset på alla våra ytor.
Innn dess vill vi att alla boende sopar ut grus från husväggar och övriga kanter in mot mittendelarna av vägarna. På detta sätt får de upp allt grus när de utför arbetet och vi får snyggt och rent! 

Läs hela inlägget »

Just nu så förekommer det väldigt mycket råttor som springer runt i våran samfällighet och även hos dom andra samfälligheterna.
Vi måste hjälpas åt allihopa för att vi ska få bort dom.
Ha inte matsopor eller mata fåglarna på era tomter.
Allt det drar till sig råttorna.
 
Vi har haft fall under året där dom har varit inne i våra garage och ätit på kablar i motorutrymmet på en bil.
Samfälligheten står inte för några kostnader om ni får några problem med era bilar.
I våra garage som samfälligheten står för så ska man bara förvara sin bil och ingenting annat.
Vi tror inte att någon vill lägga ner massa onödiga pengar på att laga sin bil pga råttorna.
 
Mvh
 
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.