2019 > 12

Och då skall grannen dansas ut. Inte bara det den skall läggas någonstans och ett hett tips är att när den barrat klart hemma hos dig, använda dig av kommunens upphämtningsplatser. Som vanligt kan ni, from den 13/1, lägga granen vid våra sopkärl på Fajansstigen eller Kakelstigen. Då vi inte har fått ett slutdatum ännu rekomenderar vi starkt att hålla er till bortforsling av gran under vecka 3 enbart!
Läs hela inlägget »

Open Universe
Vi hoppas allt är nöjda med den öppna fiberlösningen som Open Universe tillhandahållit.
Ni kan fritt välja bland de leverantörer som är knutna till fibern, vilka det är framgår av hemsidan www.openuniverse.se Här kan ni beställa, få prisinformation samt se vilket utbud de olika leverantörerna erbjuder.
Samfälligheten har inget ansvar för fibern längre så om några problem eller frågor skulle uppstå så kontaktar man vald operatör.
 
Garageportarna
En tekniker från garageportsleverantören har besiktigat samtliga portar pga en gummilist som lossnat eller är på väg att lossna.
Dokumentation är upprättad och vi inväntar återkoppling från leverantören och Styrelsen återkommer med mer information så snart leverantören återkommit till oss..
 
Oljningen av mekanismen på garageportarna kommer att vid behov, utföras av samfälligheten.
Vi har också fått frågor gällande serviceavtal på portarna, tyvärr finns inget sådant avtal.
 
Samfällighetsavgiften 
Styrelsen har fått väldigt många frågor angående sänkning av samfällighetsavgiften efter att bredbandet inte ingår i den sen oktober.
Vid extra stämman som vi hade den 11 juni i år så beslutade vi medlemmar att det inte skulle ske några ändringar på debiteringslängden.
Det är debiteringslängden som styr vad summan för samfällighetsavgiften ska vara under året tills nästa stämma.
Vid nästa stämma 2020, kan vi medlemmar besluta om det ska vara samma avgift eller om den ska ändra. Om man önskar en förändring skall man skriva en motion innan stämman och lämna denna till styrelsen.På stämman kommer man att ta upp frågan och rösta.om förslaget.
Styrelsen kan mao inte sänka avgiften bara för att bredbandet inte ingår längre.

Texten nedan är från protokollet för extra stämman.
 (Formellt korrekt debiteringslängd framlades inte på stämman, beslut togs på maskad debiteringslängd som fanns digitalt, oförändrad utdebitering från föregående år 11.600:-/år för GA:3 och 400:-/år för GA:I.)
 
Hoppas det här hjälper så vi slipper massa missförstånd och ryktesspridningar som skadar samfälligheten väldigt mycket.
En samfällighet fungerar så att alla ska hjälpas åt och inte motarbeta varandra.
 
Se gärna på följande länk nedan vad en samfällighetsförening är och hur det fungerar.
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/fragor--svar-om-samfalligheter/
 
Mvh
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.