2019

Och då skall grannen dansas ut. Inte bara det den skall läggas någonstans och ett hett tips är att när den barrat klart hemma hos dig, använda dig av kommunens upphämtningsplatser. Som vanligt kan ni, from den 13/1, lägga granen vid våra sopkärl på Fajansstigen eller Kakelstigen. Då vi inte har fått ett slutdatum ännu rekomenderar vi starkt att hålla er till bortforsling av gran under vecka 3 enbart!
Läs hela inlägget »

Open Universe
Vi hoppas allt är nöjda med den öppna fiberlösningen som Open Universe tillhandahållit.
Ni kan fritt välja bland de leverantörer som är knutna till fibern, vilka det är framgår av hemsidan www.openuniverse.se Här kan ni beställa, få prisinformation samt se vilket utbud de olika leverantörerna erbjuder.
Samfälligheten har inget ansvar för fibern längre så om några problem eller frågor skulle uppstå så kontaktar man vald operatör.
 
Garageportarna
En tekniker från garageportsleverantören har besiktigat samtliga portar pga en gummilist som lossnat eller är på väg att lossna.
Dokumentation är upprättad och vi inväntar återkoppling från leverantören och Styrelsen återkommer med mer information så snart leverantören återkommit till oss..
 
Oljningen av mekanismen på garageportarna kommer att vid behov, utföras av samfälligheten.
Vi har också fått frågor gällande serviceavtal på portarna, tyvärr finns inget sådant avtal.
 
Samfällighetsavgiften 
Styrelsen har fått väldigt många frågor angående sänkning av samfällighetsavgiften efter att bredbandet inte ingår i den sen oktober.
Vid extra stämman som vi hade den 11 juni i år så beslutade vi medlemmar att det inte skulle ske några ändringar på debiteringslängden.
Det är debiteringslängden som styr vad summan för samfällighetsavgiften ska vara under året tills nästa stämma.
Vid nästa stämma 2020, kan vi medlemmar besluta om det ska vara samma avgift eller om den ska ändra. Om man önskar en förändring skall man skriva en motion innan stämman och lämna denna till styrelsen.På stämman kommer man att ta upp frågan och rösta.om förslaget.
Styrelsen kan mao inte sänka avgiften bara för att bredbandet inte ingår längre.

Texten nedan är från protokollet för extra stämman.
 (Formellt korrekt debiteringslängd framlades inte på stämman, beslut togs på maskad debiteringslängd som fanns digitalt, oförändrad utdebitering från föregående år 11.600:-/år för GA:3 och 400:-/år för GA:I.)
 
Hoppas det här hjälper så vi slipper massa missförstånd och ryktesspridningar som skadar samfälligheten väldigt mycket.
En samfällighet fungerar så att alla ska hjälpas åt och inte motarbeta varandra.
 
Se gärna på följande länk nedan vad en samfällighetsförening är och hur det fungerar.
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/fragor--svar-om-samfalligheter/
 
Mvh
Styrelsen

Läs hela inlägget »
Under morgondagen kommer det en arborist för att snygga till våran samfällighet. Träd, buskar och häckar kommer att friseras både på gårdarna samt runt garagen.
Läs hela inlägget »

Alla tjänsterna på fibern kommer ligga nere den 1 oktober mellan ca 09.00-17.00 Pga överflytten till Open universe.
När allt är klart så får styrelsen en bekräftelse att över flytten är klar och man kan beställa tjänster igenom open universe portalen.

Vi rekomenderar alla medlemmar att gå in på Open Univerese för att ta del av utbudet av tjänster som finns där. Observera att om ni beställer tjänster redan nu skall dessa först aktiveras tidigast 1/10, ej tidigare.

Läs hela inlägget »
Etiketter: internet, bredband

Ett flertal av de boende har blivit kontaktade av ett företag som erbjuder sig spolning av avloppen. Vi rekomenderar inte att ni gör detta då det kan skapa en del problem.
I många av våra fastigheter finns rör under husen som inte klarar påfrestningarna av en spolning vilket skulle innebära en del konsekvenser om detta utföres. Märk också att de rör som går ovanför grunden är varje enskild husägares egendom och ett enkelt underhåll för dessa är att tex inte hälla fettrester i avloppet utan att först torka av fett ur stekpannor o dyl och sedan lägga det papper som används till detta i den bruna återvinningspåsen.
Rören under husen är samfällighetens, dvs alla boende i alla de boendes avgift ingår underhåll av dessa. Skulle någon ändå ta in en spolningsfirma och rören under inte klarar belastningen av detta kommer det bli en ansvarsfråga för den som anlitat firman.
Om ni har frågor kring detta får ni gärna kontakta oss för mer information. 

Läs hela inlägget »

Källsortering

En liten påminnelse till alla boende att bara använda de bruna papp påsarna till matavfall. Mao inga plastpåsar skall ligga i de bruna kärlen. Om era bruna påsar tar slut kan ni hämta nya på kretsloppscentralen i Brunna.

Läs hela inlägget »

Tänk på att inte ta något erbjudande från någon leverantör innan allt är klart med migreringen.

Anledningen till att det inte är möjligt för slutkunder att aktivera sig innan migreringen är för att adresserna inte finns tillgängliga för tjänsteleverantörer förän jag har lyft migreringsspärr i våra system.

Varför denna spärr finns är för att det inte får aktiveras några tjänster under själva migreringsdagen som kan påverka konfiguration och övergången till Open Universe samt att det inte är optimalt för slutkunder att beställa tjänster innan migreringen är klarrapporterad då det finns stor risk för att tjänsterna inte hoppar igång pga. olika anledningar som i din tur leder till att slutkunder ringer till tjänsteleverantör och ett felärende skapas. Det finns även risk för att boende ringer dig med frågor.

Genom att vänta tills att migreringen är klar och adresser migreras in till Open Universe så kommer vi att kunna undvika felärenden och handhavande fel.

När migreringen är klarrapporterad av mig kommer slutkund kunna koppla in dator via nätverkskabel direkt mot CPE och då komma in på Open Universe portalen, beställa tjänst och då få igång tjänsten direkt.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: bredband, tv

Bredbandet

Under vecka 36 med start på måndagen den 2/9, kommer Svagströmsbolaget besöka alla fastigheter för att kolla vilka *MAC adresser varje hushåll har för att vi får en så smidig övergång som möjligt till den nya leverantören av bredbandstjänster. Om originalutrustning finns i hushållet kommer dessa att bytas ut mot nya dosor. Den första oktober kommer sedan Open Universe vara den portal som du som boende väljer vilken leverantör ni vill ha till just ert hushåll. Mer information kring detta kommer i Er brevlåda inom kort.

*En MAC-adress eller Media Access Control-adress är en unik identifierare för varje nätverkskort.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bredbandet

Upplands-Bro kommun har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelbana längs med Artistvägen. Etapp 1 är mellan vändplanen och in/utfart till personalparkering vid Brunna skolan. Kommunen har sett ett stort behov för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig fram längs med denna sträcka. Det kommer bli 3m bredd gång- och cykelbana, en avlämningsplats vid Brunna skolan för att hämta och lämna barn och ny belysning. Det kommer även att byggas tre tillgänglighetsanpassade övergångställen i den här etappen.
Byggnationen ska börjas på måndag den 12 augusti 2019 och beräknas pågå fram till slutet av oktober 2019. Artistvägen kommer hållas öppen under byggtiden. Enstaka mindre avstängningar kan komma att förekomma men då kommer kommunen att gå ut med information om detta.
Vi hoppas att detta arbete inte kommer att påverka er som boende i närheten och skolan/förskolan.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av dig till:
Afsaneh Kasiri
Tel: 08-581 696 23
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se
Projektingenjör
Tekniska avdelningen,
Upplands-Bro kommun
P.S. Det går även bra att prata med Entreprenören på plats om det skulle dyka upp några frågor.

Läs hela inlägget »
Etiketter: byggnation

Vi är i en tid där miljön står högt på agendan världen över och fler och fler väljer elbilar eller hybridbilar för att bidra till ett bättre klimat. Naturligtvis är det många av våra medlemmar som också väljer denna typ av fordon vilket är postivt för närmiljön. Vi kan dock inte acceptera att dessa fordon laddas i våra garage då detta påverkar alla medlemmar. Elen i garagen är till för att kunna ha en tidsstyrd motorvärmare under vintertid eller använda uttaget till dammsugare eller något för att underhålla sitt fordon. Ett alternativ till att ladda sitt fordon kan vara vid Lidl i Kungsängen om behovet finns.

Läs gärna vad som beskrivs av Villaägarna rörande samfälligheter och elbilsladdning.
 
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Läs hela inlägget »
Pga diverse olika skadedjur är det bra om ni tänker på hur ni hanterar ert avfall. Vi rekommenderar starkt att ni inte ställer avfall utanför Er bostad då skadedjur har en förkärlek till matrester. Allt ifrån olika typer av fåglar, råttor etc upptäcker detta ganska snabbt vilket gör att det snabbt blir en olägenhet för alla boende. Så skall avfall slängas - gör det på en gång.
 
Läs hela inlägget »
Etiketter: hushållsavfall

Kretsloppsscentralen tar de hand om Era grovsopor. Dessa skall alltså inte placeras inom samfällihetens område utan transporteras enkelt till den närbelägna centralen!

https://www.upplands-bro.se/bo-bygga--miljo/hantera-avfall-och-sortera/kretsloppscentraler.html

Läs hela inlägget »

Avgifter

Avgifterna till samfälligheten sköts av Samfälligheten via Swedbanks fakturasystem och är faktureras kvartalsvis för ga:3 och årsvis för ga:1.
Betalar man inte sin faktura i utsatt tid påför samfälligheten lagstadgad påminnelseavgift a 50:- vilket sker 7 dagar efter förfallodatum på fakturan, betalar man
fortsatt inte så går ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten vilket sker 21 dagar efter förfallodatum på första fakturan och 14 dagar efter påminnelse.

Vad går mina avgifter till?
Avgifterna som erläggs går till bland annat:
Kallvatten
Bredband
El och underhåll av garage
Snöröjning / sandning
Vård av grönytor
Upprustning av gårdar
Gårdsstädning
Centralantenn
Invändiga stuprännor
Ledningar för vatten
Elledningar mellan skåp och bottenplatta på fastighet samt till garagen
Underhåll av parkeringsplatser
Avgifter 2017
Vid årstämman 2014 fastslog stämman att en uttaxering för ga:3 med 11.600:-/år och fastighet skulle ske via
kvartalsaviseringar a 2.900:- (135 fastigheter)
Betalningsdatumen är:, 30/4, 31/7, 31/10 och  31/1 nästkommande år
Samt för ga:1 en uttaxering på 400:-/år, att betalas 31/7. (250 fastigheter)
 

Läs hela inlägget »

Ordningsregler


Ordningsregler antagna av stämman 2015-03-26
Fordonstrafik
Området är BILFRITT. Endast nödvändiga transporter till och från fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. Vid sådan transport skall det ske helt på gåendes villkor. För mopeder gäller samma regler som för övriga motorfordon. ”Nödvändigt” är när man inte kan bära det som medföres till/från fastigheten.

Parkering
Parkering av fordon får ske endast i garage och på de markerade parkeringsplatserna. Endast besiktningsgodkända fordon (kan vara avställd) får parkeras i garagen.
Parkering av lastbilar och bussar över 3,5 T samt husvagnar får ej ske inom föreningens område, undantaget enstaka tillfällen och att det sker utan olägenhet för grannar.
Det är förbjudet att parkera inom området utanför markerade p-platser. Det riskerar att försämra framkomligheten för t ex utryckningsfordon samt skada miljön.

Garagen
Garagen skall alltid hållas låsta. Din garageport ger tillträde till andras fordon. Vintertid gäller det att hålla låset i trim så att garaget är låst.
Garagen är avsedda för uppställning av fordon. Annan verksamhet är ej tillåten.
Garagen tillhör föreningen och får inte ändras utan styrelsens medgivande.
Samfälligheten ansvarar för sin garageports säkerhet och funktion, även låset.
Vid användning av motorvärmare skall tidur med maximerad inkopplingstid upp till 2-3 timmar per dygn användas
Felaktigheter på garagen anmäls till styrelsen.
Gemensamma förråd i garagen
I dessa förråd finns för utlåning (endast till boende i området)
Tapetbord, lång stege, skottkärror.
Det finns även handdrivna motorgräsklippare att låna för att klippa de gemensamma ytorna.
Åkgrasklippare och röjsåg körs och sköts av styrelsen utsedda och utbildade.
Underhåll av maskiner sköts av gräsklippningsansvarige.
Nyckel till förråden finns hos gårdsrepresentant.
Matrialtransporter inom samfälligheten
Uppenbara skador på föreningens mark ska utan dröjsmål åtgärdas/ bekostas av beställaren/transportören. Hit hör påverkad kantsten, skadad asfalt, skador på planteringar mm. Föreningen orienteras i förekommande fall. Ansvarig är den fastighet som beställt arbetet/transporten.
För att minimera skaderisker ska transporter beställas med sådana fordon som inte utgör någon skaderisk på föreningens mark.
Körning med motordrivet fordon på grönytor räknas som terrängkörning och är förbjudet enligt terrängkörningslagen.

Allmänt
Den gemensamma ytorna är viktiga för oss alla det innebär att boende i samfälligheten har ett ansvar att deltaga på städdagarna. (2 ggr per år, vår och höst)
Föreningens mark skall hållas prydlig och får inte användas för upplag av ved eller dylikt. Trädgårdsavfall får under inga omständigheter läggas på föreningens mark.
Gemensamma rabatter, grönytor och garageplaner skall skötas kontinuerligt, även mellan städdagarna.
Lägg ALDRIG ut snö på gångbanan från din egen tomt, det försvårar avsevärt för fordon och för gångtrafikanter.
Snö från din egen tomt skall läggas antingen inom tomten eller på angränsande fria ytor på Samfälligheten.
Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål åtgärdas/anmälas till styrelsen.
Lek och bollspel på garageområdet är förbjudet, bl a av säkerhets- och skadeskäl.
Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om dessa ordningsregler eller hänvisa till styrelsen.
Husdjur skall hållas under uppsikt, gäller även katter. Tänk på att förorenad leksand kan ge besvär för barn.
Avfall och återvinning
Områdets sophantering med gemensamma containers är till för hushållsavfall.
Det är viktigt att avfallet är i hela påsar och väl förslutet så att inget avfall hamnar utanför containern.
Tömning av container ansvarar kommunen för.
Andra fraktioner lämnas som tidigare på kommunens kretsloppscentraler (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp., trädgårdsavfall, farligt avfall, elavfall, byggavfall m.m)
Eller vid någon av kommunens tolv återvinningsstationer (glas, plast, plåt, tidningar, pappersförp.)
Bredband/ledningar
Det är varje fastighetsägares skyldighet att rapportera eventuell skada på kabelnät i vårt område. Kablar ligger mycket grunt på sina ställen och det kan vara lätt att skada dessa vid även enkla markarbeten.
Om skada uppkommer eller att man misstänker att man skadat kabel skall styrelsen omgående tillkallas.
 Anser du att ordningsreglerna är felaktiga – protestera inte genom att bryta mot dem – påtala felen till styrelsen eller väck motion till föreningsstämman!

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.