2019 > 08

Bredbandet

Under vecka 36 med start på måndagen den 2/9, kommer Svagströmsbolaget besöka alla fastigheter för att kolla vilka *MAC adresser varje hushåll har för att vi får en så smidig övergång som möjligt till den nya leverantören av bredbandstjänster. Om originalutrustning finns i hushållet kommer dessa att bytas ut mot nya dosor. Den första oktober kommer sedan Open Universe vara den portal som du som boende väljer vilken leverantör ni vill ha till just ert hushåll. Mer information kring detta kommer i Er brevlåda inom kort.

*En MAC-adress eller Media Access Control-adress är en unik identifierare för varje nätverkskort.

Läs hela inlägget »
Etiketter: bredbandet

Upplands-Bro kommun har påbörjat arbetet med en ny gång- och cykelbana längs med Artistvägen. Etapp 1 är mellan vändplanen och in/utfart till personalparkering vid Brunna skolan. Kommunen har sett ett stort behov för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt kunna ta sig fram längs med denna sträcka. Det kommer bli 3m bredd gång- och cykelbana, en avlämningsplats vid Brunna skolan för att hämta och lämna barn och ny belysning. Det kommer även att byggas tre tillgänglighetsanpassade övergångställen i den här etappen.
Byggnationen ska börjas på måndag den 12 augusti 2019 och beräknas pågå fram till slutet av oktober 2019. Artistvägen kommer hållas öppen under byggtiden. Enstaka mindre avstängningar kan komma att förekomma men då kommer kommunen att gå ut med information om detta.
Vi hoppas att detta arbete inte kommer att påverka er som boende i närheten och skolan/förskolan.

Har ni frågor är ni välkomna att höra av dig till:
Afsaneh Kasiri
Tel: 08-581 696 23
afsaneh.kasiri@upplands-bro.se
Projektingenjör
Tekniska avdelningen,
Upplands-Bro kommun
P.S. Det går även bra att prata med Entreprenören på plats om det skulle dyka upp några frågor.

Läs hela inlägget »
Etiketter: byggnation

Vi är i en tid där miljön står högt på agendan världen över och fler och fler väljer elbilar eller hybridbilar för att bidra till ett bättre klimat. Naturligtvis är det många av våra medlemmar som också väljer denna typ av fordon vilket är postivt för närmiljön. Vi kan dock inte acceptera att dessa fordon laddas i våra garage då detta påverkar alla medlemmar. Elen i garagen är till för att kunna ha en tidsstyrd motorvärmare under vintertid eller använda uttaget till dammsugare eller något för att underhålla sitt fordon. Ett alternativ till att ladda sitt fordon kan vara vid Lidl i Kungsängen om behovet finns.

Läs gärna vad som beskrivs av Villaägarna rörande samfälligheter och elbilsladdning.
 
https://www.villaagarna.se/samfalligheter/nyheter/nyheter/laddstationer-for-elbilar/

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.