2019 > 09

Alla tjänsterna på fibern kommer ligga nere den 1 oktober mellan ca 09.00-17.00 Pga överflytten till Open universe.
När allt är klart så får styrelsen en bekräftelse att över flytten är klar och man kan beställa tjänster igenom open universe portalen.

Vi rekomenderar alla medlemmar att gå in på Open Univerese för att ta del av utbudet av tjänster som finns där. Observera att om ni beställer tjänster redan nu skall dessa först aktiveras tidigast 1/10, ej tidigare.

Läs hela inlägget »
Etiketter: internet, bredband

Ett flertal av de boende har blivit kontaktade av ett företag som erbjuder sig spolning av avloppen. Vi rekomenderar inte att ni gör detta då det kan skapa en del problem.
I många av våra fastigheter finns rör under husen som inte klarar påfrestningarna av en spolning vilket skulle innebära en del konsekvenser om detta utföres. Märk också att de rör som går ovanför grunden är varje enskild husägares egendom och ett enkelt underhåll för dessa är att tex inte hälla fettrester i avloppet utan att först torka av fett ur stekpannor o dyl och sedan lägga det papper som används till detta i den bruna återvinningspåsen.
Rören under husen är samfällighetens, dvs alla boende i alla de boendes avgift ingår underhåll av dessa. Skulle någon ändå ta in en spolningsfirma och rören under inte klarar belastningen av detta kommer det bli en ansvarsfråga för den som anlitat firman.
Om ni har frågor kring detta får ni gärna kontakta oss för mer information. 

Läs hela inlägget »

Källsortering

En liten påminnelse till alla boende att bara använda de bruna papp påsarna till matavfall. Mao inga plastpåsar skall ligga i de bruna kärlen. Om era bruna påsar tar slut kan ni hämta nya på kretsloppscentralen i Brunna.

Läs hela inlägget »

Tänk på att inte ta något erbjudande från någon leverantör innan allt är klart med migreringen.

Anledningen till att det inte är möjligt för slutkunder att aktivera sig innan migreringen är för att adresserna inte finns tillgängliga för tjänsteleverantörer förän jag har lyft migreringsspärr i våra system.

Varför denna spärr finns är för att det inte får aktiveras några tjänster under själva migreringsdagen som kan påverka konfiguration och övergången till Open Universe samt att det inte är optimalt för slutkunder att beställa tjänster innan migreringen är klarrapporterad då det finns stor risk för att tjänsterna inte hoppar igång pga. olika anledningar som i din tur leder till att slutkunder ringer till tjänsteleverantör och ett felärende skapas. Det finns även risk för att boende ringer dig med frågor.

Genom att vänta tills att migreringen är klar och adresser migreras in till Open Universe så kommer vi att kunna undvika felärenden och handhavande fel.

När migreringen är klarrapporterad av mig kommer slutkund kunna koppla in dator via nätverkskabel direkt mot CPE och då komma in på Open Universe portalen, beställa tjänst och då få igång tjänsten direkt.

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: bredband, tv

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.