2022 > 04

Samfälligheten efterlyser folk till en parkeringsgrupp och
Elbil-laddningsgrupp.
Parkeringsgruppen kommer att ta fram olika förslag och se över vad som går att göra med våra parkeringsplatser.

Elbil-laddningsgruppen kommer att undersöka och se över möjligheterna att kunna installera laddare för el bilar och kostnads allternativ för installationen.

Skicka ett mail via hemsidan om ni är intresserade av att vara med i någon av grupperna.

Läs hela inlägget »

Dagen då alla grannar hjälps åt att göra gårdarna och föreningens andra gemensamma ytor fina inför den kommande säsongen samt att se över våra gemensamma intressen
 
Vi träffas lördagen den 14 maj kl. 10:00 vid respektive gård och där informerar gårdsrepresentanten vad som behöver göras. Avslutningen sker på respektive gård med korvgrillning och fika

Uppgifter?
Under dagen ska ni ta en tur under husen och ”besiktiga” rören. Dokumentera gärna med kamera vid upptäckt av synliga läckage på avlopps- eller vattenrör.

Rapportera skador, läckage eller växtlighet omedelbart till respektive gårdsrepresentant som rapporterar till styrelsen för beslut om åtgärd.

Andra skador eller förslag till åtgärder mottas gärna denna väg men det finns alltid möjlighet att meddela skador eller viktiga händelser genom mail: info@kakelstigen.se, dit även bilder kan skickas.
Alla gårdar har även ett ansvarsområde utanför sin omedelbara gårds ytor. Er gårdsrepresentant ska ha ”kartor” och vet vilka särskilda uppgifter som behöver utföras. Det rör sig mest om rabatter, buskar och allmän uppsnyggning. Träd ska INTE beskäras eller tas ner. Träd på den egna tomten behandlas givetvis enligt eget ansvar och förmåga.
Dagen innan städningen ställs två containrar upp, en vid parkeringen på Kakelstigen och en på Fajansstigen.
Ni får under inga omständigheter slänga farligt avfall, elektronik, bildäck eller annat olämpligt i dem för det blir kostsamt för oss alla.
Efterlysning!
Samfälligheten saknar 2 st valberedare, därav denna efterlysning.

Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse. Det gör den genom att inför årsmötet ta fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå styrelsemedlemmar.
Är du intresserad, ta då kontakt med styrelsen via info@kakelstigen.se
Väl mött den 14 maj kl. 10.00
Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Läs hela inlägget »

Grusupptagning

På måndag den 11 april kommer Svenska Väg att ta upp gruset på alla våra ytor.

Innan dess får ni gärna sopa ut gruset från husväggar och övriga kanter in mot mitten av gångar och vägar. Det underlättar arbetet med att få upp allt grus och vi får snyggt och rent!
Med vänliga hälsningar

Styrelsen

Läs hela inlägget »

Att bo i en samfällighet
Bästa/bäste medlem, tack för att du läser detta dokument från oss i styrelsen - en styrelse som består av dina grannar och som liksom du, också är medlemmar i vår samfällighet!

Varför vi har en samfällighet
En samfällighet är en ekonomisk förening som är juridiskt ansvarig för den gemensamma verksamheten utifrån dess antagna stadgar och anläggninsbeslut.. Den har bildats för att underlätta för medlemmarna i kontakter med myndigheter, företag och serviceleverantörer, men även för att underlätta i de frågor som berör alla som bor inom området avseende trivsel, utemiljö och tillgänglighet. I alla dessa fall har du som medlem rätt att påverka beslut och inriktning, men du har även ett ansvar att ta del av de beslut som fattas och följa dessa i enlighet med deras utformning.

Om alla medlemmar i vår samfällighet bidrar med sitt kunnande, kommer vår samfällighet att utvecklas till en av de bästa boendemiljöerna i Kungsängen


Har du frågor eller synpunkter på vad du läst så är du välkommen att kontakta oss i styrelsen via mail, info@kakelstigen.se  eller att du söker upp närmaste styrelsemedlem. Du är varmt välkommen till våra årsmöten!

Beslutande organ
De viktigaste besluten fattas på årsstämman där du som medlem har rösträtt och där väljs även den styrelse som representerar oss alla under verksamhetsåret. Styrelsens arbete och verksamhet redovisas vid årsstämman och där beslutas även om verksamheten skötts stadgeenligt och i enlighet med lagen - styrelsen frågar mötet om den kan få ansvarsfrihet.
I vår typ av samfällighet fattas besluten efter omröstning med majoritetsbeslut. Det är därför viktigt att allas synpunkter inför besluten kommer fram och att omröstningen sker på ett korrekt sätt. Det är din medverkan som kan garantera detta och representationen vid våra årsmöten är god men kunde vara ännu bättre. Vi i styrelsen vill att de flesta hushåll skall vara representerade vid årsstämman och att stämman skall bli det forum för både formella handlingar enligt stadgarna men även ett forum för debatt och social gemenskap. De löpande besluten tas av samfällighetens styrelse som bildas - konstitueras - efter årsmötet.

En samfällighet samarbetar
Om vi alla ställer upp och arbetar med områdets vård och förbättringar sparar vi in på utgifter som annars skulle drabba alla hushåll enskilt. 
Exempel på detta är våra gemensamma städdagar som inträffar 2 gånger per år. (vår & höst)
Kom gärna medförslag på förbättringar inom samfälligheten! Vi värdesätter egna initiativ som göres i samråd med styrelsen.

Samfällighetens styrelse
Styrelsen är samfällighetens medlemmars ombud. Medlemmarna väljer styrelsens sammansättning vid årsstämman som sker i Mars varje år.
Vi medlemmar har ansvar för att det finns en fungerande styrelse så att föreninges förvaltning och ekonomiska förehavanden fungerar.  
Engagemang möjliggör att de gemensamma funktionerna som vi alla förväntar oss skall fungera också gör det. Exempel på detta är daglig drift i form av värme & el  (garage), vatten, del av avlopp, parkskötsel och snöröjning. I de flesta fall är Samfälligheten inte utförare utan beställare av dessa tjänster.

Det är för vår förening nyttigt och nödvändigt att med tiden förnya/föryngra styrelsen. Som styrelsemedlem lär du dig hur en samfällighet fungerar och är med att påverka. Det är alltid bra att bland gamla erfarenheter och införa nytt tänk samt ta vara på de kompetenser som finns hos våra medlemmar. Att delta i styrelsearbetet är också ett sätt att lära känna fler än de som bara bor nära granne med dig och ger även kunskap och erfarenheter du kan utnyttja på annat håll.

Ingen förväntas starta direkt på någon av de mer krävande posterna inom en styrelse om man nu inte har tidigare erfarenheter av styrelsearbete. Är du ovan i sådant så sker insteget oftast via att man väljs in i valberedning, eller till en suppleantpost och ev därefter som ordinarie styrelsemedlem.
Som styrelsemedlem har du möjlighet att direkt påverka och utveckla verksamheten.